Disclaimer, privacy statement (inclusief cookiebeleid), voorwaarden

Disclaimer

Deze disclaimer ziet op het gebruik van deze website. Door het gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze disclaimer dient u af te zien van het gebruik van deze website.

Algemene voorwaardenOp al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Lolkema Training en Ondersteuning van toepassing.


Copyright De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lolkema Training en Ondersteuning is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken.

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lolkema Training en Ondersteuning is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken.

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lolkema Training en Ondersteuning is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken.

AansprakelijkheidAan de op de website gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden verleend. Lolkema Training en Ondersteuning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website. Lolkema Training en Ondersteuning aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de website onbereikbaar is of niet naar behoren functioneert.

Informatie van derdenDe eventueel op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Lolkema Training en Ondersteuning is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.

WijzigingenLolkema Training en Ondersteuning behoudt zich te allen tijde het recht voor de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij gepubliceerd worden.

 Privacy statement (inclusief: cookiebeleid)

Lolkema Training en Ondersteuning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lolkema Training en Ondersteuning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens over beroep en werkgever;
 • financiële gegevens (vb. bankrekeningnummer)
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in gesprekken, correspondentie of telefonisch;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens? Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het (in opdracht) uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van informatie van specifieke aard;
 • het afhandelen van een betaling.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens? Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

Wat is het bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij je persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van je persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
 • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lolkema Training en Ondersteuning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lolkema Training en Ondersteuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met samenwerkende organisaties / opdrachtgevers (die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens) worden afspraken gemaakt om volgens de geldende wet- en regelgeving om te gaan met persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij het bezoek aan onze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lolkema Training en Ondersteuning gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Lolkema Training en Ondersteuning heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. De optie “gegevens delen” staat uit en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lolkema Training en Ondersteuning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@renelolkema.nl

Lolkema Training en Ondersteuning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@renelolkema.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Lolkema Training en Ondersteuning zal zo spoedig mogelijk, in de meeste gevallen binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Mocht er meer tijd benodigd zijn dan de bovengenoemde 4 weken ontvang je een gemotiveerde uitleg met aangepaste planning.

Algemene voorwaarden 

Lolkema Training en Ondersteuning 

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60740337. 

De werkzaamheden die plaatsvinden onder de handelsnaam “De Commerciële Bril” genieten dezelfde voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.          In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

a.           Lolkema Training en Ondersteuning: de eenmanszaak Lolkema Training en Ondersteuning, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60740337.

b.           Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lolkema Training en Ondersteuning een overeenkomst heeft gesloten.

c.           Cliënt: degene die daadwerkelijk deelneemt aan de Trainingen en of Diensten afneemt.

d.           Partijen: Opdrachtgever en Lolkema Training en Ondersteuning tezamen.

e.           Trainingen: een of meerdere interactieve sessies waarbij de Cliënt informatie en vaardigheden worden bijgebracht;

f.            Diensten: de door Lolkema Training en Ondersteuning aangeboden diensten niet zijnde Trainingen, zoals coaching en advies.

2.          Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.

3.          Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

4.          De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

5.          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van Lolkema Training en Ondersteuning. 

 • Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de  Opdrachtgever, geven de Opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.
 • Lolkema Training en Ondersteuning wijst uitdrukkelijk van de hand de toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst 

1.          Alle offertes van Lolkema Training en Ondersteuning zijn vrijblijvend en geldig gedurende 60 dagen na offertedatum.

2.          Lolkema Training en Ondersteuning kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.          De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4.          De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lolkema Training en Ondersteuning de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.

5.          Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de overeenkomst, na de overeengekomen tijd, van rechtswege.

6.          Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, is artikel 13 overeenkomstig van toepassing.

7.          Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten een specifieke, schriftelijk overeengekomen, dienst, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra Lolkema Training en Ondersteuning de dienst heeft verricht.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

1.          Lolkema Training en Ondersteuning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Lolkema Training en Ondersteuning zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de overeenkomst Lolkema Training en Ondersteuning uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.          In alle gevallen waarin Lolkema Training en Ondersteuning dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3.          Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Lolkema Training en Ondersteuning overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft, en op de door Lolkema Training en Ondersteuning gewenste wijze, ter beschikking te stellen.

4.          De uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5.          Overgekomen uitvoeringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.          Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever een af te sluiten werkruimte en de benodigde materialen ter beschikking stellen. Opdrachtgever dient tevens zorg te dragen dat de ruimte voldoet aan alle wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

2            Lolkema Training en Ondersteuning zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5. Honorarium en betaling

1.          Het honorarium van Lolkema Training en Ondersteuning wordt overeengekomen bij de offerte of overeenkomst. In overige gevallen worden het honorarium berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid door Lolkema Training en Ondersteuning, op basis van een vast tarief, op grond van een percentage van de winst of omzet die behaald wordt of op grond van een vast bedrag per gegenereerde lead.

2.          Alle honoraria zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.          Naast het in lid één genoemde honorarium, is Lolkema Training en Ondersteuning gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het aantal afgelegde kilometers. Deze kosten bedragen € 0,30 per afgelegde kilometer en worden gefactureerd op basis van nacalculatie.

4.          Het honorarium van Lolkema Training en Ondersteuning is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de overeenkomst.

5.          Lolkema Training en Ondersteuning is gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.

6.          Betaling van het honorarium dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

7.          Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Lolkema Training en Ondersteuning bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

8.          Indien Opdrachtgever, handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Lolkema Training en Ondersteuning, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,–. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Lolkema Training en Ondersteuning.

              Indien opdrachtgever, zijnde consument, tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Lolkema Training en Ondersteuning, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gemaximeerd conform het bepaalde in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel een daarvoor in de plaats te treden regeling.

9.          Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.        Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Strippenkaart abonnement

1.          Strippenkaart abonnementen hebben een maximale geldigheidsduur van 12 maanden.

2.          Indien na afloop van de in het vorige lid vermelde termijn, de Opdrachtgever ongebruikte uren op zijn strippenkaart heeft, vindt er geen restitutie plaats.

3.          Het strippenkaart abonnement is niet overdraagbaar.

4.          Lolkema Training en Ondersteuning dient schriftelijk bij te houden hoeveel uren er resteren voor het strippenkaart abonnement. Lolkema Training en Ondersteuning informeert Opdrachtgever periodiek omtrent mutaties op zijn strippenkaart.

5.          In afwijking van artikel 5 lid 6 dient de Opdrachtgever het gehele bedrag voor het strippenkaart abonnement, per ommegaande, na het sluiten van de overeenkomst, te voldoen.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1.          Indien:

a.           Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;

b.           Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Lolkema Training en Ondersteuning zal (kunnen) voldoen;

c.           Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;

d.           Opdrachtgever overleden is,

heeft Lolkema Training en Ondersteuning het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Lolkema Training en Ondersteuning bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2.          Voorts is Lolkema Training en Ondersteuning bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Lolkema Training en Ondersteuning worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan Lolkema Training en Ondersteuning voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

4.          Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Lolkema Training en Ondersteuning alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Lolkema Training en Ondersteuning gederfde inkomen.

Artikel 8. Overmacht

1.          Indien Lolkema Training en Ondersteuning zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Lolkema Training en Ondersteuning kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Lolkema Training en Ondersteuning alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.          Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lolkema Training en Ondersteuning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lolkema Training en Ondersteuning niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lolkema Training en Ondersteuning, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3.          Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.          Indien Lolkema Training en Ondersteuning bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.          De aansprakelijkheid van Lolkema Training en Ondersteuning, voor zover deze door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico welke in het onderhavige geval van toepassing is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lolkema Training en Ondersteuning beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Bij overeenkomsten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van Lolkema Training en Ondersteuning beperkt tot maximaal het factuurbedrag over drie maanden.

2.          Lolkema Training en Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lolkema Training en Ondersteuning is uitgegaan van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.          Lolkema Training en Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door of namens Opdrachtgever gebezigde terminologie en welke voor personen die niet werkzaam zijn in de branche van de Opdrachtgever, niet gebruikelijk is en / of voor informatie, verstrekt door of namens Opdrachtgever, die in redelijkheid niet ondubbelzinnig danwel voor meerdere interpretaties vatbaar is.

4.          Lolkema Training en Ondersteuning is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Lolkema Training en Ondersteuning, ingeschakelde derden.

5.          Lolkema Training en Ondersteuning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.

6.          De Opdrachtgever vrijwaart Lolkema Training en Ondersteuning tegen en stelt Lolkema Training en Ondersteuning schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

7.          De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lolkema Training en Ondersteuning.

8.          Lolkema Training en Ondersteuning is op generlei wijze aansprakelijk voor enig letsel, materieel of immaterieel, fysiek of psychisch, dat ontstaan door het gebruik van de Diensten of Trainingen.

Artikel 10. Geheimhouding

1.          Lolkema Training en Ondersteuning en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

2.          Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.          De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Lolkema Training en Ondersteuning een informatieplicht opleggen.

4.          Lolkema Training en Ondersteuning is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door Cliënt verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1.          Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend: analyses, documentatie, rapporten, materialen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Lolkema Training en Ondersteuning of diens licentiegevers.

2.          Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de zaken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën (laten) vervaardigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

3.          Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 verleent Lolkema Training en Ondersteuning Opdrachtgever het niet-exclusieve recht op het gebruik van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals: analyses, documentatie, rapporten, materialen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

4.          Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde materialen te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de materialen uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

Artikel 12. Klachten

1.          Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst bij Lolkema Training en Ondersteuning gemeld te worden.

2.          Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Lolkema Training en Ondersteuning gemeld te worden.

3.          Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

4.          Indien een klacht gegrond is, zal Lolkema Training en Ondersteuning alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Tussentijdse opzegging

1.          Elk der Partijen is bevoegd de overeenkomst, met een looptijd van meer dan zes maanden, na zes maanden tussentijds op te zeggen tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2.          De opzeggende partij dient een naar redelijkheid vast te stellen, zwaarwegende reden te hebben om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

3.          Opzegging dient schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden medegedeeld onder vermelding van de in het vorig lid bedoelde zwaarwegende reden.

4.          Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Lolkema Training en Ondersteuning recht op:

–            vergoeding van additionele kosten die Lolkema Training en Ondersteuning reeds heeft gemaakt; en

–            kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden; en

–            de resterende termijnen van de duurovereenkomst.

5.          Voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan zes maanden geldt dat deze tussentijds kunnen worden opgezegd, tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn overeenkomstig van toepassing.

Artikel 14. Slotbepalingen

1.          Deze voorwaarden blijven van kracht indien Lolkema Training en Ondersteuning van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2.          Lolkema Training en Ondersteuning is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

3.          Alle rechtsverhoudingen tussen Lolkema Training en Ondersteuning en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

4.          De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.

5.          Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.

6.          Deze voorwaarden treden op 23 augustus 2017 in werking.

Artikel 15. Annulering van de Trainingen door de Opdrachtgever / Cliënt

1.          Annulering van de Training door de Opdrachtgever / Cliënt dient schriftelijk te geschieden.

2.          In afwijking van artikel 13, geldt voor Trainingen dat wanneer deze buiten de invloedsfeer van Lolkema Training en Ondersteuning niet zijn afgenomen binnen de overeengekomen einddatum, de volgende annuleringsvoorwaarden gelden:

Tijdstip van annulering:                                                    Kosten voor Opdrachtgever:

 • 48 uur of minder voor aanvang                            100% van de gefactureerde kosten
 • 168 uur voor aanvang                                              50% van de gefactureerde kosten
 • langer dan 168 uur voor aanvang                        25% van de gefactureerde kosten

Artikel 16. Vervanging
Lolkema Training en Ondersteuning is te allen tijde gerechtigd de persoon die de Training geeft, te vervangen door een andere geschikt persoon.

Artikel 17. Varia

 1. Alle door Lolkema Training en Ondersteuning aangegane overeenkomsten worden geregeerd door Nederlands recht.
 2. Lolkema Training en Ondersteuning kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder opgaaf van reden.